מטרת המסמך היא להרחיב עבודות קודמות בנושא, ולהציג באופן מעמיק את תמונת המצב בנוגע לבוגרי
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מהחברה הבדואית בנגב בין השנים 2015/16-2002/3 …