[av_one_third first min_height=" vertical_alignment='av-align-top' space=" margin='0px' margin_sync='true' padding='0px' padding_sync='true' border=" border_color=" radius='0px' radius_sync='true' background_color=" src='https://mtamar.org.il/wp-content/uploads/2017/01/map-marker-2.png' attachment='760' attachment_size='full' background_position='top left' background_repeat='repeat-y' animation=" mobile_display='av-hide-on-mobile' custom_class='custom-sticky-column']
[av_hr class='invisible' height='1000' shadow='no-shadow' position='center' custom_border='av-border-thin' custom_width='50px' custom_border_color=" custom_margin_top='30px' custom_margin_bottom='30px' icon_select='yes' custom_icon_color=" icon='ue808' font='entypo-fontello' custom_class="]
[/av_one_third]

[av_two_third min_height=" vertical_alignment=" space=" custom_margin=" margin='0px' padding='0px' border=" border_color=" radius='0px' background_color=" src=" background_position='top left' background_repeat='no-repeat' animation=" mobile_display="]
[av_textblock size=" font_color=" color=" custom_class="]

הגישה שלך לאתר זה www.mtamar.org.il (להלן: "האתר") והשימוש בו כפופים לכל התנאים והתניות שלהלן ולמדיניות הפרטיות המתוארת להלן (ביחד: "תנאי השימוש") ולכל החוקים החלים בעניין. בעצם השימוש באתר זה ו/או הכניסה אליו, אתה מסכים להתחייב ולציית לכל אחד מתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) מס' 580617058 (להלן: "מרכז תמר"). אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, אנא הימנע מלהיכנס לאתר או להשתמש בו, שכן אינך מורשה להשתמש באתר במקרה זה. כל שימוש או יצירת קישור לכל תוכן באתר אסור בתכלית האיסור, מלבד כפי שקבוע במפורש בתנאי שימוש אלה. הנך ערב ומתחייב כלפי עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) שלא תשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה אסורה לפי תנאי שימוש אלה עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למנוע ממך גישה לאתר מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.


תנאי שימוש

עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר אך ורק לשימושך האישי, הפרטי והלא מסחרי, ובהינתן שתשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בתכנים המקוריים ו/או כל עותק שלהם. לא תוכל לשנות את החומרים באתר זה בכל דרך, אופן או צורה ולא תוכל להעתיק, לתקן, לשנות, לשדר, להציג, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות רפרודוקציות או להציג בפומבי, לבצע או להפיץ או להשתמש בהם בכל אופן אחר לכל מטרה ציבורית או מסחרית שהיא. במידה ותפר, בכל אופן שהוא, אי אלו מהתנאים הקבועים במסמך זה, האישור שלך להשתמש באתר זה יסתיים מידית ובאופן אוטומטי ויהיה עליך להשמיד מיד כל תוכן שהורדת או הדפסת מתוך אתר זה.

במסגרת שימושך באתר, עליך להניח תמיד שכל התכנים המופיעים באתר זה בכל עת מוגנים בזכויות יוצרים ולא ניתן לעשות בהם שימוש בכל דרך שהיא ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר), מלבד אם נקבע מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה. הנך מאשר בזאת שכל שימוש בלתי מורשה שייעשה בכל תוכן באתר זה על ידך עלול להפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, דיני ו/או תקנות פרטיות ופרסום ותקשורת וכן חוקים ותקנות אחרים.

עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) רשאית, בכל עת מבלי לתת הודעה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעצור או להשעות את תפעול האתר במלואו או בחלקו או לתקן או לשנות את אופיו ואת תכניו. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אינה לוקחת על עצמה כל מחויבות לעדכן או להמשיך לפרסם את המידע הכלול באתר, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותיקונים בתוכן האתר או במוצר או בזמינות השירות בכל עת וללא התראה. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) תוכל, בכך עת ללא התראה מראש, לשנות תנאי שימוש אלה על ידי עדכון מסמך זה. שימושך באתר זה לאחר שייערכו שינויים כאמור, יהווה קבלה מלאה של תנאי שימוש המתוקנים כאמור ויחייב אותך לכל דבר ועניין. תפעול אתר זה יכול שיופרע, ישובש, יושעה או יעוכב באופן זמני או קבוע מכל סיבה שהיא. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אינה מבטיחה שהגישה לאתר זה לא תופרע, שאתר זה יהיה נקי משגיאות או מווירוסים, או שצדדים שלישיים לא יחבלו באתר זה.

הינך מצהיר בזאת כי הינך בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) מכל אחריות בקשר לכך.


קניין רוחני

האתר הינו רכושה הבלעדי של עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) והינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר), בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אסורה בהחלט.

 


הגבלת אחריות

האתר זה והמידע הכלול בו ניתנים על בסיס "כמות שהם" [AS IS] ו"כפי שזמין" [AS AVAILABLE], ללא ערובות מכל סוג או מין שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא מוגבל לכל ערובה לבעלות או לדיוק או כל ערובה משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו נעשה באחריות המשתמש בלבד. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אינה לוקחת על עצמה כל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתוכן האתר. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אינה ערבה או מתחייבת שאתר זה יהיה מאובטח או שכל שגיאה, פגם, או וירוס באתר יתוקנו. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אינה נותנת כל הבטחה ו/או ערובה כלשהי למידת הדיוק, השלמות, והאמינות של כל תוכן באתר זה או שכל חלק מהתוכן הננו עדכני, והיא לא מתחייבת ש- או ערבה לכך שאתר זה יעמוד בכל דרישה או ציפייה שלך.

בשום מקרה, עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) וכל נושא משרה, מורשה או ספק שלה לא יהיו חייבים בגין כל נזק שהוא הנובע כתוצאה מ/או בקשר עם אתר זה, כל אתר שמפעיל צד שלישי או כל מידע הכלול באתר זה או בכל אתר אחר, לרבות אך לא בלבד ביחס לנזק ישיר, עקיף, משני, מיוחד, תוצאתי, או עונשי; כולל, אך ללא הגבלה לאבדן נתונים, אבדן הכנסות, או אבדן רווחים, לפי כל תיאוריה, חוק או דינים שביושר, בין אם לפי חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או לפי כל תיאורית חבות אחרת, אפילו אם עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) תהיה מודעת לאפשרות שנזק כאמור ייגרם, עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) אף אינה לוקחת על עצמה כל אחריות והיא לא תהיה אחראית לכל נזק לציוד הממוחשב שלך או וירוסים שעלולים להדביק אותו או כל רכוש אחר עקב הגישה שלך לאתר או השימוש והגלישה בו או הורדת כל תוכן, נתונים, טקסט, תמונות, סרטונים או קבצי שמע מהאתר.


חומרים שיישלחו המשתמשים

כל מסמך, תוכן, מידע (כולל מידע אישי וקורות חיים) וכל תקשורת אחרת ("תקשורת משתמשים") שתישלח, תעביר, תשדר או תפרסם באתר בכל דרך שהיא ובכל עת ייחשבו במלואן כלא סודיות ולא קנייניות. לעמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) לא תהיה כל מחויבות שהיא (לסודיות או מבחינות אחרות) בנוגע לתקשורת המשתמשים. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) והמורשים מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לחשוף, להפיץ, לשלב ולהשתמש באופן אחר בתקשורת המשתמשים ובכל הנתונים, תמונות, הצלילים, הטקסטים, ובכל הדברים האחרים המגולמים בהם לכל מטרה מסחרית ולא מסחרית. נאסר עליך בתכלית האיסור לפרסם או לשדר כל חומר לא חוקי, שיווקי, מאיים, שיש בו משום הוצאת דיבה, משמיץ, גס, שערורייתי, פרובוקטיבי, פורנוגרפי או בוטה, או כל תוכן שעלול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, שתעלה ממנה חבות אזרחית או שתפר באופן אחר כל חוק או תקנה, דרך אתר זה. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) תהא הזכות בכל עת לגלות את זהותו של כל אדם שפרסם כל מידע או חומר כאמור לכל רשות מוסמכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. טרם פרסום או שידור כל תקשורת משתמשים דרך אתר זה, עליך לנקוט במאמץ סביר על מנת לסרוק ולהסיר כל וירוס ותכונות מזהמות או הרסניות אחרות מאותה תקשורת משתמשים. אתה מסכים שלא לנקוט בכל פעולה שהיא נגד עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) ביחס לתקשורת משתמשים שהגשת או שתגיש ואתה תשפה את עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) במידה וכל צד שלישי ינקוט בפעולה נגד עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) ביחס לתקשורת המשתמש שנתת או ששידרת.


אתרים של צדדים שלישיים

עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) לא בדקה ולא תבדוק אף אחד מהאתרים המקושרים לאתר זה, והיא לא אחראית בשום דרך לכל תוכן בכל אתר מחוץ לאתר זה או לכל אתרי אינטרנט אחרים המקושרים אליו. אתה מאשר בזאת בכך שקישור לכל עמוד אחר מחוץ לאתר זה או לאתרים אחרים הוא על אחריותך בלבד.


מדיניות פרטיות

עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) רשאית לנהל בסיס נתונים ולעבד ולאחסן (למשך פרק הזמן שתבחר עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר)), כל נתון אודות המשתמשים באתר זה (לרבות אך לא בלבד, מידע מזהה אישי כגון שמם פרטי ושם משפחתם, כתובת, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובת IP וכד', וסוגים שונים של נתונים טכניים ונתונים שייאספו בעזרת עוגיות [cookies] כגון מידע אודות הדומיין והדפדפן, באיזה מערכת הפעלה ודפדפן אתה משתמש, איך אתה נכנס לאתר ומנווט בתוכו, כמה זמן אתה נשאר באתר ועוד) (להלן: "נתונים אישיים" או "פרטים אישיים") שיבואו לידיעתה באמצעות השימוש באתר זה ושהועברו על ידי המשתמשים מרצונם החופשי. עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) מתחייבת שככל שיהיה לה בסיס נתונים כזה, השימוש בו ואופן ניהולו ייעשו במסגרת הפעילויות העסקיות של עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) ולפי הוראות החוק במדינת ישראל החלות על עניין זה.

במידה ומשתמש אינו מעוניין שהנתונים האישיים שלו ייאספו, יישמרו, יאוחסנו או יעובדו בכל אופן שהוא כפי שמתואר לעיל, עליו להימנע באופן פעיל מהעברת או שליחת הפרטים האישיים שלו ל עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר), כאמור לעיל. בהעברת או שליחת הנתונים האישיים שלך, אתה מסכים להיות מחויב ולציית לכל אחת מההוראות הקבועות לעיל.

נתונים אישיים לא יישלחו על ידי אנשים שגילם פחות משמונה עשרה (18) ללא ההסכמה המפורשת של הורה או של אפוטרופוס חוקי.


שונות

עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) שולטת באתר זה ומפעילה אותו מישראל והיא אינה יוצרת מצג לפיו התכנים או השירותים באתר הולמים או זמינים בכל מדינה, או שהגישה אליהם תהיה אפשרית מטריטוריות בהן התכנים שבהם אסורים או לא חוקיים. אם תבחר להיכנס לאתר זה מחוץ לישראל, אתה אחראי לציית לחוקים המקומיים החלים. תנאי שימוש אלה יישלטו ויפורשו באופן בלעדי על ידי חוקי מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לעקרונות התנגשות הדינים. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתעלה בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

במידה וכל הוראה בתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיאכף במידה האפשר המרבית ביותר המותרת בחוק ויתר הוראות הסכם זה יוותרו במלוא תוקפן.

עיכוב או אי מימוש של עמותת תמר- המרכז הרב תחומי (ע"ר) לאכוף או לממש את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכויות אלה.

[/av_textblock]
[/av_two_third]